Jesteś tutaj

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków PTPA. Zebranie odbędzie się dnia 16. listopada 2016 r. (środa) o godzinie 12.30 w siedzibie Towarzystwa, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75 (sala dydaktyczna, III piętro w głównym budynku).


Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków PTPA.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Towarzystwa.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór Sekretarza Zebrania.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Część sprawozdawcza

 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności.
 9. Towarzystwa podczas kadencji Zarządu w latach 2013-2016.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2013-2016r.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego z 2013-2016 r.
 12. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Towarzystwa za ubiegłą kadencję oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
 13. Część wyborcza

  1. Wybór Członków Zarządu Towarzystwa.
  2. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
  3. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.
  4. Wolne wnioski i dyskusja

  5. Omówienie bieżącej działalności Towarzystwa.
  6. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2017.
  7. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
  8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

Zarząd PTPA