Jesteś tutaj

Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Rozdział pierwszy: Postanowienia ogólne
§ 1
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa angiologicznego, rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą dziedziną wśród i na rzecz osób, które wykonują zawody medyczne, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest Bydgoszcz.
§ 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 1989 r. nr 20 poz. 104, z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 5
Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
§ 7
Towarzystwo realizuje cele przez:

 1. organizację zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych,
 2. promowanie i organizację badań naukowych,
 3. rozpowszechnianie wydawnictw i edycję czasopism naukowych,
 4. opracowywanie schematów właściwego postępowania pielęgniarskiego,
 5. działania na rzecz właściwego kształtu specjalizacji pielęgniarskiej z dziedziny angiologii,
 6. działania na rzecz właściwego szkolenia pielęgniarek zainteresowanych specjalizacją w dziedzinie angiologii,
 7. działania na rzecz wspierania środowisk pielęgniarskich na oddziałach szpitalnych, w których występują zagadnienia objęte pielęgniarską specjalizacją angiologiczną,
 8. działania na rzecz społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia,
 9. działania na rzecz edukacji chorych angiologicznych,
 10. współpracę z innymi towarzystwami polskimi i zagranicznymi.

§ 8

 1. Towarzystwo do realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9
Realizując powyższe cele, Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia  swych spraw lub zatrudniać osoby na innej podstawie niż umowa o pracę.
§ 10

 1. Członkiem Towarzystwa może być posiadający pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który wykonuje zawód medyczny, a nie mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo dopuszcza cztery kategorie członkostwa:
 • członkostwo zwyczajne – przewidziane dla pielęgniarek oraz osób wykonujących inny zawód medyczny;
 • członkostwo korespondencyjne – dla osób wykonujących zawód medyczny zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa;
 • członkostwo wspierające – przewidziane dla instytucji i firm medycznych, osób zainteresowanych angiologią, rozwojem nauk w tej dziedzinie oraz finansowym wspieraniem działalności Towarzystwa;
 • członkostwo honorowe – zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiego pielęgniarstwa angiologicznego.
 1. Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
 2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym wyjątkiem, że nie ma on czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowi honorowemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym wyjątkiem, że nie ma on czynnego i biernego prawa wyborczego. Przywilejem członka honorowego jest zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego należy do Zarządu Towarzystwa.
 5. O przyjęciu na członka Towarzystwa lub odmowie przyjęcia zainteresowany powiadamiany jest pisemnie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia na członka osobie zainteresowanej przysługuje wniesienie odwołania do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie przyjęcia na członka.

§ 11

 1. Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały – po uprzedniej rekomendacji przez jednego członka zwyczajnego.
 2. Instytucje i osoby mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
 • dbać o jego dobre imię,
 • popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 • regularnie opłacać składki,
 • uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu,
 • świadczyć pracę na rzecz Towarzystwa.
 1. Członkowie Towarzystwa mają prawo:
 • mieć legitymację Towarzystwa i nosić odznaki z symbolem Towarzystwa,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
 • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
 • korzystać z innych możliwości, jakie daje swoim członkom Towarzystwo,
 • wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
 • zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Towarzystwa w sprawach członkowskich.

§ 13

 1. Przynależność członka do Towarzystwa ustaje w razie:
 • dobrowolnego wystąpienia,
 • wykluczenia z Towarzystwa.
 1. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, gdy:
 • członek nie opłaca składek przez kolejne 2 lata,
 • członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Towarzystwa,
 • członek rażąco naruszy postanowienia statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Towarzystwa,
 • członek utracił prawa obywatelskie w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka.
 1. Zarząd może wykluczyć członka również wtedy, gdy zaszły okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3, a pisemny wniosek o wykluczenie z tych przyczyn wraz z uzasadnieniem złożyło co najmniej 12 członków Towarzystwa.
 2. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów. Po uprawomocnieniu się uchwały, otrzymaniu oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu z Towarzystwa, powzięciu wiadomości o śmierci Zarząd skreśla członka z listy członków.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania w terminie 1 miesiąca od jej otrzymania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział drugi: Władze Towarzystwa
§ 14
Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

§ 15

 1. Kadencja pierwszych wybieralnych władz Towarzystwa trwa rok od dnia wpisu Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego. Kadencja kolejnych wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata z możliwością przedłużenia o jedną kadencję, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków władzę sprawuje Zarząd.
 4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 16
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 17

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w przypadkach określonych w ustępach poniższych oraz według bieżących potrzeb.
 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. W tym przypadku Zarząd nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku na piśmie zawiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu Nadzwyczajnego Zebrania oraz o propozycjach porządku obrad.
 5. Zawiadomienia o Zebraniu zarówno tym opisanym w ust. 1, jak i tym, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się na piśmie lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 6. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który wyznacza się na ten sam dzień, 30 minut po upływie pierwszego terminu, Zebranie może skutecznie obradować niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 9. Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków biorących udział w Zebraniu w obecności połowy wszystkich członków Towarzystwa.
 10. W Walnym Zebraniu mogą i powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie programu działania Towarzystwa i planu finansowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
 • rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa.

§ 19

 1. Zarząd składa się z dziewięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd składa się z prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza i członków.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie, na jedną trzyletnią kadencję. Prezes nie może być wybierany na więcej niż dwie kolejne kadencje.
 4. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, zwołanym nie później niż w 30 dni po posiedzeniu Walnego Zebrania.
 6. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i innych w imieniu Towarzystwa składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes. W ten sam sposób Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 7. Oświadczenia w sprawach finansowych lub majątkowych muszą być składane na piśmie i opatrzone nazwą Towarzystwa.
 8. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Towarzystwa przed sądami i organami administracji państwowej oraz władzami samorządowymi.

§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:

 • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
 • nadawanie członkostwa honorowego,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
 • zarządzanie jego majątkiem i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • organizacja nie rzadziej niż raz na 3 lata – naukowego zjazdu Towarzystwa,
 • opracowywanie programu działania i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu, na Walnym Zebraniu,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 • rozpatrywanie odwołań od odmownych decyzji Zarządu o przyjęciu na członka Towarzystwa.

§ 22

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Towarzystwa niebędących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

Rozdział trzeci: Majątek Towarzystwa
§ 23

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, wpływów z działalności gospodarczej Towarzystwa, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Majątek Towarzystwa stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, akcje, świadectwa udziałowe, inne papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Towarzystwa.
 3. Towarzystwo nie może swym członkom, członkom organów Towarzystwa lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli udzielać pożyczek lub zabezpieczać ich zobowiązań swym majątkiem.
 4. Osobom określonym w ust. 3 nie można przekazać majątku Towarzystwa na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności nie można tego dokonać bezpłatnie lub na warunkach szczególnie korzystnych, to jest takich, które odbiegają od warunków ustalonych przy zbywaniu danej rzeczy w normalnych okolicznościach wyłącznie z uwagi na to, że kontrahentem jest osoba określona w ust. 3.
 5. Towarzystwo nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby określone w ust. 3.
 6. Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystywany na rzecz osób, o których mowa w ust. 3 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

Rozdział czwarty: Składki członkowskie
§ 24

 1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie, przy czym członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek. Członkowie korespondenci płacą składki w wysokości takiej, jak członkowie zwyczajni.
 2. Osoby aplikujące do członkostwa Towarzystwa zobowiązane są dokonać opłaty wstępnej w wysokości połowy składki rocznej.
 3. Wezwanie do zapłaty składek członkowskich będzie wysyłane pocztą do wszystkich członków raz w roku.

Rozdział piąty: Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa
§ 25

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Towarzystwa.
 3. Powołanie likwidatora następuje na posiedzeniu, które podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa.
 4. Likwidatorem nie może być członek dotychczasowego Zarządu.
 5. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów wszystkich członków Towarzystwa.